سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهره بهمه – دانشگاه بناب گروه اپتیک و لیزر
کاظم جمشیدی قلعه – دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

چکیده:

دراین مقاله با انتخاب پارامترهای اپتیکی مناسب یک فیلتر چندکاناله برای محدوده فرکانسی معینبا ساختار متناوب که لایه ها به ترتیب از مواد راستگرد ناهمسانگرد تک محور و راستگرد همسانگرد تشکیل شده اند طراحی شدهاست ابتدا محدوده های فرکانسی که ساختار به عنوان فیلتر ندکاناله عمل می کند مشخص شده است سپس اثر تعداد تناوب ساختار چندلایه ای و زاویه بین محور نوری با راستای تناوب محور Z برای هر دو حالت قطبش میدان تابشی روی کانالهای فیلتری بررسی شدها ست نتایج نشانمیدهند با افزایش زاویه بین محور نوری با راستای تناوب برای قطبش عرضی میدان الکتریکی TE کانالهای فیلتری به طور محسوس جابجا نمی شوند و برای حالت قطبش عرضی میدان مغناطیسی TM کانالهای فیلتری به سمت فرکانسهای بالاتر جابجا می شوند افزایش تعداد تناوب برای هر دو نوع قطبش باعث افزایش تعداد کانالهای فیلتری و فاکتور کیفیت کانالها می شود.