سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا صفاری – کارشناس ارشد کشاورزی
علی اکبر اوغازیان – مدیرکارخانه کمپوست شهرداری مشهد
ابوالفضل کریمیان – معاون برنامه ریزی و پژوهش سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد
حسین علیدادی – استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی تاثیر مقدار و برهمکنش کودهایورمی کمپوست وگاوی و همچنین بررسی مقایسه عملکرد آنها روی گیاه گوجه فرنگی گلخانه ایسال ۸۷ درمحل گلخانه کارخانه کود آلی سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهدانجام گرفت طرح آزمایشی مورد استفاده بلوکهای کامل تصادفی به صورت فاکتوریل ودر ۴ تکرار بود فاکتورهای طرح شامل سه نوع کود بصورت ورمی کمپوست و کود گاوی و مقادیر مختلف کود در چهار سطح ۲۵۰ و ۳۷۵ و ۵۰۰ و ۶۲۵ گرم مخلوط با خاک بودند نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثر نوع کود و مقدار کود در سطح احتمال ۱% معنی دار شد نتایج این تحقیق نشان داد که کود ورمی کمپوست با نسبت ۵۰۰ گرم درکرتهای به مساحت ۱ متر مربع افزایش معنی داری درمیزان محصول تولیدی داشت