سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهرا پناه – دانشگاه آزاد اسلامی جهرم
مهرزاد هنرور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
عبدالحسین ابوطالبی – دانشگاه آزاد اسلامی جهرم

چکیده:

کاربردغلظت های مختلف واکس کیتین سیل برعمر و فیزیولوژی پس ازبرداشت میوه نارنگی کینو بصورت فاکتوریل درقالب طرح کامل تصادفی درسه تکرار دراینپژوهش مطالعه شد میوه ها با محلول واکس کیتین سیل با غلظت های صفرو۲/۵و۵و۱۰و۱۵ برابر غلظت محلول تجاری اسپری شدند و به مدت دو ماه درسردخانه ۱۰ درجه سانتی گراد نگهداری شدند درزمان های صفرو۱۵و۳۰و۴۵و۶۰ روز از مدت انبارداری صفات ویتامین ث اسیدیته کل موادجامد محلول ودرصد کاهش آب پوست مورد بررسی قرارگرفتند صفات نامبرده تحت تاثیر غلظت های واکس کیتین سیل قرارگرفت و باعث افزایش ویتامین ثTA ی TSS و کاهش درصد آب پوست درمدت زمانهای مختلف اندازه گیری شد.