سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محبوبه محمدی البرزی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
جعفر مسعودسینکی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
مهدی برادران فیروزآبادی – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
علیرضا مقدم خمسه –

چکیده:

به منظور ارزیابی اثرهیومکس و بیومین برصفات مورفولوژیک دو رقم جو تحت شرایط کم آبی ازمایشی درسال ۱۳۸۹ واقع در۵ کیلومتری شهرستان دامغان اجرا گردید این ازمایش بصورت اسپلیت پلات درقالب طرح کاملا تصادفی با ۴ محلول پاشی شاهد هیومکس بیومین ترکیب هیومسک و بیومین دو تیمار قطع آب شاهدو مرحله BBCHc 41 و دو رقم کویرونصرت در۳تکرار انجام شد نتایج نشان داد که اثرتنش کمآبی برارتفاع تعدادپنجه قطرساقه تعدادسنبله تعداددانه درسنبله وزن هزاردانه و عملکرد دانه درسطح آماری یک درصد معنی دار شد اثررم برتعدادپنجه قطرساقه و عملکرد دانه سطح آماری یک درصد و برتعدادسنبله و ووزن هزاردانه درسطح اماری پنج درصد معنی دار شد.