سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نیما قدیری – دانشجویان کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر
کیومرث بخش کلارستاقی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
محمد ناطق –

چکیده:

به منظور ارزیابی تاثیر پرایمینگ چندنوع نمک درمدت زمان های مختلف پژوهشی درآزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه ازاد واحد مشهد دربهار سال ۱۳۹۰ بصورت یک ازمایش فاکتوریل با ۴تکرار درقالب طرح کاملا تصادفی انجام شد عامل نوع نمک در۴سطح کلرید سدیم کلرید پتاسیم نیترات پتاسیم نیترات کلسیم به همراه هیدروپرایم و مدت زمان ۴و۸و۱۲ساعت با شاهد تیمارهای آزمایش را تشکیل دادند نتایج تجزیه واریانس مشاهدات اختلاف معنی داری بین نمکهای مختلف ازلحاظ تمامی صفات بجز وزن خشک گیاهچه نشان داد و مدت زمان اعمال تیمار برروی صفات درصدجوانه زنی و قدرت جوانه زنی اثرمعنی داری نداشت و همچنین برهمکنش نوع نمک درمدت زمان اعمال تیمار درتمامی صفات بجز سرعت جوانه زنی و وزن خشک گیاهچه اثرمعنی داری داشت تجزیه همبستگی داده ها نیز نشان میدهد که طول ساقه چه با صفات درصد جوانه زنی قدرت جوانه زنی و وزن خشک گیاهچه طول ریشه با صفات سرعت و قدرت جوانه زنی و طول گیاهچه با وزن خشک گیاهچه همبستگی مثبت و معنی داری دارند.