سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ساجده کریم پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی باغبانی
غلامحسین داوری نژاد – اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
عبدالرضا باقری – عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
علی تهرانی فر –

چکیده:

گلابی یکی ازمهمترین میوه های مناطق آب و هوایی معتدل به حساب می آید اصلاح درختان چوبی ازجمله گلابی بدلیل پلی ژنیک بودن صفات آنها هتروزیگوسیتی و دوره جوانی طولانی با استفاده از روشهای معمول نیاز به دوره های طولانی مدت داشته و گاهی دورازدسترس می باشد به منظور بررسی استقرار ریزنمونه جوانه برخی ارقام گلابی آزمایشی بصورت فاکتوریل ۴×۴ درقالب طرح کاملا تصادفی انجام شد غلظت های مختلف IBA 0/3 ،۰/۱ ،۰( و۱/۵ میلیگرم برلیتر به همراه ۱ میلی گرم BAP براستقرار ریزنمونه جوانه درچهاررقم گلابی سبری نطنز شکری و ویلیامز مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان داد که درصد جوانه های سالم بطور معنی داری تحت تاثیر رقم و غلظت IBA قرار دارد درسطح ۰/۰۱ رقم سبری درغلظت ۰/۱ میلی گرم برلیتر بالاترین و رقم ویلیامز درغلظت ۰/۵ میلی گرم برلیتر IBA کمترین میزان استقرار را داشتند