سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدماشاالله حسینی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
زهره امینی – کارشناس ارشد زراعت
سیدحسین میرطالبی – کارشناس ارشد زراعت

چکیده:

به منظور بررسی اثردو عنصربور وروی برعملکرد گندم آزمایشی درمزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اقلید بصورت فاکتوریل و برپایه طرح بلوکهای کامل تصادف یدرسه تکرار درسه سال برروی گندم رقم شهریار انجام گردید تیمارهای کودی عبارتند از۴سطح روی ۰و۲۵و۵۰و۷۵ کیلوگرم سولفات روی درهکتار و ۵سطح بور۰و۱۰و۲۰و۳۰و۶۰ کیلوگرم اسید بوریک درهکتار که بصورت مصرف خاکی و قبل از کشت استفاده شدند نتایج سه ساله نشان میدهد که اثراسید بوریک و سولفات روی و همکنش اسید بوریک و سولفات روی برعملکرد دانه درسطح احتمال یک درصد معنی دار بوده است و بیشترین عملکرد مربوط به سطح کودی ۳۰ کیلوگرم اسید بوریک و ۷۵کیلوگرم سولفات روی و کمترین عملکرد مربوط به شاهد می باشد.