سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمیه فرشباف جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
کاظم قاسمی گلعذانی – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
جلیل شفق کلوانق – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

برای ارزیابی اثرات تنش خشکی و پیش تیمار بذر بر درصد و عملکرد روغن و پروتئین سویا، آزمایشی در سال ۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز اجرا شد. بذرهای سویا (رقم زان) به چهار نمونه فرعی تقسیم گردید. یک قسمت به عنوان تیمار شاهد و سه قسمت دیگر به ترتیب با آب مقطر و محلولهای سه درصد دی هیدروفسفات پتاسیم و نیترات پتاسیم به مدت هشت ساعت در دمای ۱۵ درجهسانتیگراد تیمارشدند. متعاقبا هر چهار تیمار بذری با مدل آماری اسپیلیت پلات در قالب بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه کشت شدند. بعد از استقرار کامل گیاهچهها، تیمارهای آبیاری در مزرعه به ترتیب بعد از ۷۰ ، ۱۱۰ و ۱۵۰میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر اعمال شد. طی شش مرحله برداشت، درصد روغن و پروتئین برای تیمارهای مختلف در مزرعه اندازهگیری گردید. عملکرد روغن و پروتئین نیز در برداشت نهایی تعیین شد. اثر پیش تیمار روی همه صفات مورد بررسی غیر معنیدار بود. اثر تیمارهای مختلف آبیاری نیز بر درصد و عملکرد روغن و پروتئین غیرمعنی دار شد، اما با افزایش شدت تنش، درصد روغن کاهش و درصد پروتئین افزایش یافت