سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی صحتی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
علی نوبخت – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
حبیب اقدم شهریار – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده:

آزمایشی برای ارزیابی اثرهای سطوح مختلف روغن بازیافتی رستوران ها و سولفات مس بر عملکرد و صفات لاشه در جوجه های گوشتی انجام گرفت. در این آزمایش تعداد ۲۱۶ قطعه جوجه ی گوشتی سویه ی راس ۳۰۸ در یک آزمایش فاکتوریل ۳× ۲ با ۶ تیمار و ۳ تکرار (هر تکرار دارای ۱۲ قطعه جوجه ) ازسن ۱ تا ۴۲ روزگی مورد آزمایش قرار گرفتند. گروه های آزمایشی شامل ۱) شاهد (جیره ی پایه ذرت وکنجاله ی سویا ) ۲) جیره ی پایه حاوی ۲ درصدروغن بازیافتی ۳) جیره ی پایه حاوی ۴ در صد روغن بازیافتی ۴) جیره ی پایه حاوی ۲ درصد روغن بازیافتی + ۳۰۰ میلی گرم در هر کیلوگرم سولفاتمس ۵) جیره ی پایه حاوی ۴ درصد روغن بازیافتی + ۳۰۰ میلی گرم در هر کیلوگرم سولفات مس ۶) جیره گروه شاهد + ۳۰۰ میلی گرم در هر کیلوگرمسولفات مس بودند. نتایج حاصله نشان داد که استفاده از سطوح مختلف روغن بازیافتی و سولفات مس در صفات لاشه بجز چ ربی بطنی ( ۰۵ / P<0 ) دربقیه صفات معنی دار نبود. کمترین درصد چربی بطنی ( ۷۰ / ۲٪) در گروه تغذیه ی شده با جیره ی شاهد + ۳۰۰ میلی گرم در هر کیلوگرم سولفات مسبدست آمد. استفاده از سطوح مختلف روغن بازیافتی با و بدون سولفات مس در پایان دوره ی آزمایشی تاثیر معنی داری بر عملکرد نداشتند. نتیجه گیری شدکه در جوجه های گوشتی استفاده تا ۴ درصد از روغن بازیافتی به همراه ۳۰۰ میلی گرم در کیلوگرم سولفات مس بدون داشتن اثرات سوء بر عملکرد وصفات لاش هی آنها امکان پذیر است.