مقاله اثرهای تنش شوری و آهن بر رشد، رنگیزه های فتوسنتزی و باندهای الکتروفورزی بابونه آلمانی (.Matricaria chamomilla L) و بابونه رومی (.Anthemis nobilis L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران از صفحه ۷۳۲ تا ۷۴۶ منتشر شده است.
نام: اثرهای تنش شوری و آهن بر رشد، رنگیزه های فتوسنتزی و باندهای الکتروفورزی بابونه آلمانی (.Matricaria chamomilla L) و بابونه رومی (.Anthemis nobilis L)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بابونه آلمانی (.Matricaria chamomilla L)
مقاله بابونه رومی (.Anthemis nobilis L)
مقاله شوری
مقاله آهن
مقاله رنگیزه های فتوسنتزی
مقاله الگوی الکتروفورزی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سارانی سیمین
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: گلوی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: سیاه سر براتعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثرهای تنش شوری در حضور و عدم حضور عنصر آهن بر رشد، میزان رنگیزه های فتوسنتزی و نیز تغییرات باندهای الکتروفورزی دو جنس بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) و بابونه رومی (Anthemis nobilis L.)، آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در سال ۱۳۸۸ در پژوهشکده زیست فناوری دانشگاه زابل اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل دو جنس بابونه آلمانی و رومی به عنوان فاکتور A، چهار سطح شوری ۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ میلی مولار نمک کلرید سدیم به عنوان فاکتور B و دو سطح تیمار آهن شامل ۰ و ۱۰۰ میکرومولار به عنوان فاکتور C در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که با افزایش شوری از شاهد تا ۱۵۰ میلی مولار، از وزن تر و خشک اندام های هوایی کاسته و بر وزن تر و خشک ریشه افزوده شد. تیمار کمبود آهن نیز از وزن تر و خشک هر دو بخش هوایی و ریشه دو جنس بابونه کاست. البته تاثیر شوری بر رنگیزه های فتوسنتزی همراه با کاهش مقادیر کلروفیل a و b و افزایش مقدار کارتنوئیدها بود. در نبود آهن از میزان کلروفیل a به میزان %۳۲٫۹ و کلروفیل b معادل %۳۵٫۵ نسبت به تیمار شاهد (حاوی ۱۰۰ میکرومولار آهن) کاسته شد. هر چند در دو سطح شوری ۵۰ و ۱۰۰ میلی مولار یک باند ۴۲ کیلودالتونی در جنس بابونه رومی سنتز شد، اما در بالاترین سطح شوری (۱۵۰ میلی مولار نمک کلرید سدیم) بیشتر باندهای پروتئینی آن حذف شدند. احتمالا سطح ۱۵۰ میلی مولار نمک کلرید سدیم خارج از تحمل بابونه رومی می باشد. در این بین، در بابونه آلمانی تحت تنش شوری و کمبود آهن هیچ باندی حذف نشد و دو باند ۱۴ و ۱۸ کیلودالتونی نیز در آن ظاهر شدند.