سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

الیاس بهمقام – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمد خیام – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

درمطالعه حاضرسعی شده است با بخدمت گرفتن یک مدل رفتاریخاک اثرات این پدیده دررفتارگروه شمع شبیه سازی شود پاسخ لرزه ای گروه شمع با تمرکز برپارامترهایی نظیر میزان تنشهای ایجاد شده درشمع ها و تغییر مکان ها درکلاهک گروه شمع سنجیده شده است دراین تحقیق به منظور مدل نمودن رفتارسیکلی ماسه درحالت اشباع مدل اراهی شده توسط FInn و همکاران وی مورد استفاده قرارگرفته است نتایج نشانمیدهد که روانگرایی سبب افزایش تغییر مکان قائم و جابجایی افقی و تنش طولی گروه شمع با بارگذاری زلزله تغییر مکان قائم تک شمع با بارگذاری های هارمونیک می شود.