سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

هاله طیب رضوانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
پژمان مرادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
فروزنده سلطانی – دانشگاه تهران

چکیده:

به منظوربررسی تغییرات عملکرد و ویتامین C درفلفل دلمه ایCapsicum annuum تحت تیمارغلظت های مختلف کود بیولوژیک نیتروکسین و کاربرد باکتری حل کننده فسفات آزمایشی بصورت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار درسال ۹۰-۸۹ به اجرا درآمد نشاها قبل از انتقال به گلدان با نسبت های مختلف ن یتروکسین همراه با باکتری و بدون باکتری حل کننده فسفات تیمار شده و شاهد نیز بدون هیچ تیماری مورد آزمایش قرارگرفت نتایج نشان داد که بیشترین میزان عملکرد بوته ۸/۵kg//plant و وزن تر و خشک میوه به ترتیب ۴۵/۳۵و۵/۴۳دردص از تیمار نیتروکسین با نسبت ۱:۵ همراه باکتری حل کننده فسفات بدست آمد میزان ویتامین c درتیمارهای ترکیبی نیتروکسین ۱:۵ و ۱:۳ همراه باکتری حل کننده فسفات بدست آمد. کاربرد غلظت های کمترنیتروکسین و باکتری حل کننده فسفات تفاوت معنی داری با تیماشاهد نداشت.