سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فتانه ایزدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
علیرضا باقری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اقلید
حمیدرضا میری – استادیار زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

چکیده:

به منظور بررسی اثرنیتروژن و تداخل علفهای هرز تاج خروس و سلمه تره برعملکرد و اجزای عملکرد ارزن آزمایشی گلخانه ای درمنطقه بوانات بصورت فاکتوریل درقالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار درپاییز ۱۳۸۹ به اجرا درآمد فاکتوراول میزان نیتروژن از منبع اوره سه سطح ۰و۱۰۰و۲۰۰کیلوگرم درهکتار نیتروژن و فاکتور دوم رقابت ارزن با علف هرز درسه سطح که شامل یک سطح عاری ازعلف هرز ازن تنها و دو سطح ارزن آلوده به علف هرز علفهای هرز تاج خروس و سلمه تره بود دراین آزمایش تاثیر تداخل علفهای هرز برعملکرد و اجزا یعملکرد ارزن معنی دار بود افزایش میزان نیتروژن از۱۰۰کیلوگرم درهکتار به ۲۰۰ کیلوگرم درهکتار تاثیر معنی داری برعملکرد بیولوژیک ارزن نداشت و به دلیل فشارزیاد رقابت ازسوی علفهای هرز افزایش میزاننیتروژن موجب کاهش عملکرد ارزن شد