سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی نجات – دستیار علمی دانشگاه پیام نورواحدفرمهین
امید ایمانی – مدرس دانشگاه آزادشهرضا

چکیده:

تراکم زیاد لایه های زیرین خاک محدود کننده پتانسیل مطلوب ارقام مختلف پنبه است دو تحقیق حاضر به منظور بررسی اثرات زیرشکن زنی برروی عملکرد پنبه آزمایشی بصورت طرح فاکتوریل ۲ ۲ دو فاکتور و هرفاکتور دارای دو سطح انجام شد یکی از فاکتورهای عمق زیرشکن زنی A با دو سطح ۴۵-۳۵ سانتیمتر a1 و ۵۵-۴۵ سانتیمتر a2 و فاکتور دیگر نوع زیرشکن B با دو سطح زیرشکن L شکل b1 و زیرشکن C شکل b2 بوده است چهارتیمار ترکیب سطوح دو فاکتور درجهار تکرار r=4 و بصورت کاملا تصادفی درخاک رسی منطقه ساوه استان مرکزی برروی عملکرد گیاه پنبه gossypium barbadense پیاده و اجرا شد نتایج حاصله از اندازه گیری شاخص مخروط خاک نشان داد که عملیات زیرشکن زنی باعث کاهش شاخص مخروط خاک متراکم تا ۱۶ درصد شده است همچنین تجزیه آماری داده های مربوط به توزین وش پنبه اختلاف معنی داری سطح احتمال ۱% بین تیمارها نشان داد مقایسه میانگین ها با ازمون اختلاف معنی دار قابل اعتماد اختلاف معنی داری بین ترکیب سطوح را نشان نداد اما ازنظر عددی تیمار a2b2 1/9093 تن درهکتار بیشترین و تیمار a1b1 1/3075 تن درهکتار کمترین میزان عملکرد را داشتند.