سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ملیحه همتیان دهکردی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان،
احمد محمدی قهساره – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان،
محمود کلباسی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان،
مصطفی دهقان طالخونچه – کارشناس گلخانه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

در سالهای اخیر، کشت و کار گیاهان در گلخانه و خزانه کاریها بسیار کسترش یافته است. کاشت گیاهان در مخلوطهای خاک که بخش عمده آن از خاکبرگ، پیت و مواد آلی مشابه است، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. یک بستر کشت مناسب علاوه بر داشتن خصوصیاتمطلوب فیزیکی- شیمیایی و بیولوژیکی باید در دسترس، نسبتا ارزان، پایدار و به اندازه کافی سبک باشد تا کار با آن راحت تر و حمل و نقل آن از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد. پوسته شلتوک از فراورده های جنبی شلتوک در کارخانجات برنجکوبی م یباشد که در کشورما استفاده مطلوبی از آن به عمل نمی آید. با توجه به اینکه منابع زیادی از پوسته برنج در کشور وجود دارد ولی از آن بعنوان محیط کشتهیدروپونیک به صورت خالص یا مخلوط با خاک کمتر استفاده شده است. اثرات بسترهای کشت شلتوک خالص، خاک لوم + ۵% وزنیشلتوک، خاک لوم + ۱۰ % وزنی شلتوک و خاک خالص مورد مطالعه قرار گرفت. این آزمایش در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان به اجرا در آمد. این آزمایش بصورت طرح کاملا تصادفی در چهار تیمار و هفت تکرار اجرا شد. محلولغذایی طبق فرمول توصیه شده پاپادوپولس و از طریق سیستم آبیاری دستی در اختیار گیاهان قرار گرفت. در پایان دوره برداشت، قطرساقه، ارتفاع نهایی گیاه، وزن تر اندام هوایی، وزن ریشه، وزن تک میوه، شاخص سطح برگ، TSS و عملکرد کل میوه اندازه گیری شد. همچنین خصوصیات فیزیکو شیمیایی بسترها قبل از کشت اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که بسیاری از پارامترهای رشد وعملکرد بهطور معن یداری تحت تاثیر بسترهای کشت قرار گرفت بطوریکه بیشترین عملکرد و بالاترین مقادیر اکثر پارامترهای رشد مربوط بهبسترکشت شلتوک خالص بود