سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی گلشاهی – کارشناسی ارشد تغذیه
جواد نصر – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
اکبر یعقوبفر – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم یدامی کشورکرج
عباس ابراهیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده:

باتوجه به اینکه پروتئین درتغذیه جوجه های گوشتی یک یازمهمترین منابع محسوب می شود و نقش تعیین کننده ای دربازده تولید را به خود اختصاص میدهد و همچنین به دلیل کاهش هزینه و کمبود پروتئین درمنابع مختلف گیاهی وحیوانی که سعی میشود از اسیدهای آمینه یا مکملها درتغذیه جوجه های گوشتی استفاده شود لذا آزمایشی به منظور تعیین اثرات اسیدآمینه کل و قابل هضم خوراک و سطوح مختلف احتیاجات اسیدآمینه متیونین برروی مقدار خوراک مصرفی جوجه های گوشتی نر سویه ارین درقالب طرح کاملا تصادفی شامل ۶تیمار ۶ تکرار و به روش فاکتوریل ۲×۳ فاکتوراول شامل ۲ سطح اسید آمینه کل و قابل هضم خوراک مصرفی و فاکتور دوم ۳ سطح اسید آمینه متیونین انجام شد براساس این آزمایش نتایج تیمارهای آزمایشی روی مقدار خوراک مصرفی دردوره های مختلف پرورش ۰تا۲۱و۲۲تا۴۲ و۰تا۴۲ روزگی تفاوت آماری معنی داری نشان داد بنابراین براساس نتایج این تحقیق می توان توصیه نمود وقتی جیره های غذایی برایجوجه های گوشتی سویه آرین براساس اسید آمینه قابل هضم و سطح +۱۰ درصد متیونین انجمن ملی تحقیقات ۱۹۹۴ تنظیم شود می تواند باعث افزایش خوراک مصرفی جوجه های گوشتی و درنهایت بهترین عملکرد را درپی دارد.