سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

شایان قبادی – استادیار دانشگاه آزادبابل
رضا صفری – کارشناس ارشد میکروبیولوژی
سیدمهدی حسینی فرد – استادیار دانشگاه آزادبابل
علی اصغر خلیل نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

مطابق باتحقیقات مسمومیت غذایی ناشی از لیستریا منجر به مرگ و میر ۳۰درصد افراد مبتلا می شود با توجه به احتمال بالای آلودگی ماهیان پرورشی به باکتری لیستریا مونوسیتوژنز هدف تحقیق حاضر بررسی استفاده از اسانس اویشن و باکتریوسین نایسین به تنهایی و توام با یکدیگر جهت مهار رشد باکتری لیستریا مونوسیتوژنز درگوشت چرخ شده ماهی کیلکا معمولی بوده است بدین منظور به نمونه های گوشت چرخ شده ماهی میزان ۳ ۱۰×۱/۵CFU/g باکتری لیستریا مونوسیتوژنز تلقیح شد و تیمارهای نایسین دردو سطح ۵۰۰و۱۰۰۰CFU/g و تیمارهای اسانس آویشن درسه سطح ۰/۴و۰/۸و۱/۲v/w به تنهایی و توام با یکدیگر تهیه شده و به نمونه گوشت اضافه شدند تمامی تیمارها و گروه شاهد به مدت ۱۵ روز دردمای یخچال نگهداری شدند. نتایج حاصل از تحقیق نشانداد که آویشن درسه سطح ۰/۴و۰/۸و۱/۲v/w به تنهایی نتوانست تعدادباکتریهای لیستریا مونوسیتوژنز را مهار سازد.