سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حیدر آقابابا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
فرزانه کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری
علی نوری – دانشگاه آزادفلاورجان
سیدعلی اصغر مشتاقی – دانشگاه آزادفلاورجان

چکیده:

باتوجه به تولید روزافزون نانوذرات اکسیدروی و کاربردهای مفید آن درسیستم بیولوژیک تاکنون مطالعات کمتری در زمینه اثرات جانبی این مواد بربدن جانداران صورتگرفته است درتحقیق حاضر اثر یک بارتزریق درون صفاقی دوزهای مختلف mg/kg 300و۲۰۰و۱۰۰و۵۰ نانوذرات اکسید روی ۲۵ نانومتر برعملکرد کبد درموشهای نرنژاد Balb/C پس از گذشت ۸ روز و ۳۰روز از زمان تیمار مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان داد حتی مقادیر اندک تزریق غلظت ۵۰ میل یگرم برکیلوگرم پس از گذشت ۳۰ روز اثراتی از سمیت زدایی سلولی درکبد نشان میدهد درطول مدت آزمایش هیچ مرگ و میری درحیوانات مشاهده نگردید تغییرات وزن موشهای تیمار شده با غلظت های متفاوت درمقایسه با گروه شاهداختلاف معنی داری نداشت بررسی های انجام گرفته با رنگ آمیزی هماتوکسیلین ائوزین برروی مقاطع بافتی کبد درگروهی که غلظت ۳۰۰ میل یگرم برکیلوگرم را دریافت کرده بودند نشان دهنده آسیب های جدی به هپاتوسیت های کبدی از جمله تورم و التهاب و برهم ریختن نظم لبول کبدی بود.