سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد اطرشی – استادیار پژوهشکده بیوتکنولوژی منطقه مرکزی کشور
فریناز وفاداراصفهان – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی
ریحانه عموآقایی – استادیار دانشگاه شهرکرد

چکیده:

منبع گلیکوزیدهای دی ترپن Stevia rebaudiana همچون استویوزاید و ریبودیوزاید است به لحاظ اهمیتی که گیاه استویا دارد درصنعت و داروسازی تولید مقادیر زیادی بیوماس به منظور عصاره گیری ازترکیباتشیرین کننده این گیاه مورد نیاز است دراین تحقیق به منظور بررسی اثرقارچ میکوریزا و باکتریهای همزست برافزایش بیوماس گیاه از روش بیولوژیک استفاده شد نتایج حاکی از آن است که دراین تحقیق قارچ میکوریزی بیشترین میزان ریشه زایی را درمیان تمام تیمارهای اعمال شده برگلدانها ایجاد کرده است بیشترین طول ساقه وزن تروخشک بخش هوایی درگلدانهای تیمار شده با ازتوباکتر+ گلوموس و سودوموناس +گلوموس مشاهده شد و کمترین طول ساقه وزن تروخشک بخش هوایی درگلدانهای تیمار شده با سه تیمار ازتوباکتر+ گلوموس +سودوموناس مشاهده شد بیشترین طول ریشه درگلدانهای تیمار شده با گلوموس +سودوموناس مشاهده شد و بیشترین وزن تروخشک ریشه درگلدانهای تیمار شده با قارچ میکوریز مشاهده شد که البته تفاوت معنی داری را با گلدانهای تیمار شده با ازتوباکتر+گلوموس و سودوموناس +گلوموس ندارند.