سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مرتضی ادیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد
مهدی بابایی – مربی دانشگاه آزاد شهرکرد
غلامرضا قربانی – استاددانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

هدف ازاین مطالعه تعیین اثرمکمل سازی کروم – متیونین برغلظت پلاسمایی بتاهیدروکسی بوتیرات طی دوره انتقال بود افزایش غلظت پلاسمایی BHBA نشان دهنده شدت یافتن توازن منفی انرژی مستعد بودن دام به بیماریهای متابولیکی و کاهش راندمان تولید مثل است تعداد۴۵ راس گاوهلشتاین طی مدت ۶ هفته ۲۱ روز قبل اززایمان تا ۲۱روز پس ازان درسه گروه ۱۵راسی تقسیم شدند گروه اول جیره بدون مکمل کروم تیمار۱ ودو گروه دیگر به ترتیب جیره های حاوی ۵و۷ میلی گرم درکیلوگرم ال متیونین کرومبه ازای هرکیلوگرم وزن متابولیکی بطور روزانه به عنوان تیمار ۲و۳ دریافت کردند داده ها بانرم افزار آماری SAS 9.2 و رویه ی MIXED تجزیه شد تیمار ۲و۳ به ترتیب mg/dl )0/66 ± ۰/۰۲ ۰/۶۹ ± ۰/۰۲نسبت به تیمار ۱ ۰/۸۲±۰/۰۲mg/dl بطور معنی داری p<0/05 دارای غلظت پلاسمایی بتاهیدروکسی بوتیرات پایین تری بود