سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مظاهر هاشمی – کارشناس ارشد علوم دامی تغذیه دام
فرشاد زمانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد شهرکرد
محمود وطن خواه –
سیمین حسین زاده – مهندسی تولیدات دامی

چکیده:

به منظور بررسی اثراکسید منیزیم و بی کربنات سدیم برعملکرد بره های نرلری بختیاری تعداد۱۸ راس بره پرواری ازشیرگیری شده با میانگین وزن اولیه ۰/۶۲±۳۹/۶ کیلوگرم درقالب یک طرح کاملا تصادفی با ۳تیمار و ۶تکرار به مدت ۷۵روز درقفس های انفرادی مورد استفاده قرارگرفتند جیره های آزمایشی شامل جیره ۱ شاهد جیره ۲ جیره شاهد +۰/۰۵ درصد اکسید منیزیم و جیره ۳ جیره شاهد+۰/۲ درصد بی کربنات سدیم بودند خوراک مصرفی هربره بطور روزانه و میزان افزایش وزن آنها هر۲۰ روز یکبار اندازه گیری شد نتایج آزمایش اختلاف آماری معنی داری را در ضریب تبدیل غذایی افزایش وزن روزانه و خوراک مصرفی نشان داد P<0/05 بیشترین افزایش روزانه ۰/۰۲±۲۴۷ گرم درروز و خوراک مصرفی ۲/۱۹+۱۴۶/۱۳کیلوگرم مربوط به گروه دریافت کننده اکسید منیزیم بود.