سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پروین صادق زاده ریکا – دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی
مریم محمدی سیچانی – اعضا هیئت علمی دانشگاه آزادفلاورجان
محبوبه مدنی –

چکیده:

امروزه به دلیل مقاومت دارویی میکروارگانیسم ها نسبت به آنتی بیوتیک ها استفاده ازگیاهان دارویی و سنتی افزایش یافته است دراین تحقیق اثرمهارکنندگی عصاره آبی و الکلی گیاه رومکس آلوئولاتوس از خانواده پلیگوناسه برروی باکتریهای بیماریزا مورد ارزیابی قرارگرفت عصاره های اتانولی متانولی و آبی بخشهای هوایی این گیاه با استفاده ازروش سوکسله انجام شد و با روش انتشار دیسک اثرغلظت های مختلف عصاره ها بررسی گردید نتایج تحقیق نشان داد که عصاره اتانولی و متانلی بخشهای هوایی Rumexalveolatus L. برروی استافیلوکوک اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا اثرمهارکنندگی داشت درحالیکه عصاره آبی اثرضدباکتریایی را روی سویه ها نشان نداد. قطرناحیه مهارکننده بین ۷/۶تا۱۲/۳ میلی متر بود استفاده از گونه گیاهی Rumexalveolatus به عنوان یک منبع ضدباکتریایی امیدبخش می باشد.