سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمیدرضا مشایخی – دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان دارویی
امیرحسین بقائی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
مسعود گماریان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
غلامرضا نادری – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

استفاده ازعوامل کلات کننده ازسال ۱۹۵۰ تاکنون توسط کشاورزان رایج بوده و ایشان موادریزمغذی همراه با عوامل کلات کنده مختلف مورد استفاده قرارداده اند همچنین استفاده ازضایعات آلی مانند کودهای دامی نیزروش مناسبی برای بازگرداندن این مواد به خاک محسوب می شود البته کاربرد بقایای آلی ممکن است باعث افزیاش غلظت عناصرسنگین درخاک و زنجیره غذایی شود همینطور استفاده ازعوامل کلات کننده نیز ممکن است باعث بالا رفتن میزان جذب فلزات سنگین توسط گیاه شوند به منظور بررسی اثرکلات برغلظت کادمیم درگیاه دارویی همیشه بهارCalendula officinalis درخاکی با ۲۵مگاگرم درهکتار کودگاوی دوسطح ۰و۲٫۵ میلی مول درکیلوگرم خاک اتیلن دی آمین تترااستیک اسید EDTA همچنین هشت سطح ۰و۵و۱۰و۱۵و۲۰و۳۰و۴۰و۸۰ میلی گرم درکیلوگرم نمک کلرید کادمیم درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار صورت گرفت نتایج نشان داد درتیمارهایی که کلات اعمال شده بود جذب کادمیم درساقه و ریشه گیاه همیشه بهاربطور معنی داری افزایش یافت