سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا میرجلیلی – کارشناس ارشد زراعت
مرتضی محمدزاده – مدرس دانشگاه پیام نور

چکیده:

به منظور بررسی اثرات مقادیر مختلف سولفات پتاسیم برعملکرد کمی و کیفی چهاررقم از ارقام جدید گندم دراستان یزد در سال زراعی ۸۹-۸۸ آزمایشی بصورت اسپلیت پلات درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. فاکتور اصلی سطوح مختلف سولفات پتاسیم درچهارسطح شامل شاهد یا بدون مصرف کود، ۸۰ کیلوگرم درهکتار و ۱۳۰ کیلوگرم درهکتار و ۱۶۰ کیلوگرم درهکتار و فاکتور فرعی ارقام گندم در چهار سطح شامل پارسی، سیوند، ارگ، بم بود نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که تاثیر سولفات پتاسیم برصفاتی همچون تعداددانه در سنبله سنبلچه در سنبله عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه و کاه دارای اختلاف معنی دار می باشد ارقام درصفاتی مانند طول سنبله میزان پتاسیم در دانه تعداد سنبله درواحد سطح تعداد دانه در سنبله تعداد سنبلچه در سنبله وزن هزاردانه میزان پروتئین دانه و عملکرد دانه دارای اختلاف معنی دار میب اشند.