سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا قازانچایی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد دزفول

چکیده:

کلزاBrassica napus یکی از دانه های روغنی مهم درجهان است ازت یکی ازمهمترین عناصرغذایی درتولید کلزا درطول دوره رشد می باشد این عنصر سبب تولید تعدادزیادی غلاف درمترمربع میگردد این پژوهش در منطقه جیرفت به منظور تعیین میزان مناسب ازت برای کشت کلزا اجرا شد آزمایش بصورت بلوکهای کامل تصادفی درچهارتکرار اجرا گردید دراین آزمایش مقادیر مختلف ازت شامل عدم مصرف ازت ۱۶۰و۱۸۰و۲۴۰کیلوگرم درهکتار ازت مقادیر مختلف فسفرشالم عدم مصرف فسفر ۱۲۰و۱۰۰و۸۰ کیلوگرم درهکتار فسفر و مقادیر مختلف پتاس شامل عدم مصرف پتاس ۱۰۰و۲۰۰و۱۵۰ انتخاب شدند عملیات کاشت و داشت مطابق روشهای فنی انجام و ازرقم Hyola 308 استفاده شد ۱/۳ ازت قبل ازکاشت ۱/۳ هنگام ساقه رفتن ۱/۳ هنگام غلاف بندی به صورت سرک به کرت ها اداده شد فسفرو پتاس قبل ازکاشت به زمین داده شدند پس از برداشت عملکرد دانه وزن هزاردانه و ارتفاع بوته مورد آنالیز آماری قرارگرفت