سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی اورنگی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی
علی اکبر رامین – استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
محسن پیرمرادیان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

چکیده:

هدف از این پژوهش، تعیین زمان برداشت بهینه میوه سیب رقم ,گلاب اصفهان، برای افزایش عمر نگهداری آن در انبار بود. میوه ها در ۴ مرحله مختلف رسیدگی شامل تعداد ۶۳ و ۷۱ و ۸۰ و ۹۰ روز پس از مرحله تمام گل، برداشت و در دمای ۲ درجه سانتی گراد و رطوبت ۸۵ درصد نگهداری شد. با افزایش درجه رسیدگی میوه، درصد کاهش وزن و سفتی بافت میوه، کاهش و م قدار مواد جامد محلول افزایش نشان داد. در پایان دوره انبارمانی کمترین درصد کاهش وزن و مناسب ترین سفتی بافت مربوط به میوه های برداشت سوم ( ۸۰ روز پس از تمام گل) بود. همچنین بیشترین درصد مقدار مواد جامد محلول در میوه های برداشت سوم مشاهده شد. در مجموع، بررسی تغییرات شاخص های فیزیکوشیمیائی میوه در طول دوره انبارمانی، نشان داد که میوه های برداشت سوم، به طور معنی داری، بهتر از برداشت های دیگر کیفیت خود را حفظ کرده و بالاترین بازارپسندی را در پایان انبارمانی دارا بود. از این رو زمان برداشت بهینه به منظور افزایش عمر انبارمانی میوه سیب ,گلاب اصفهان،، در زمانی که میوه ها دارای میزان سفتی ۲/۲۱ کیلوگرم، مقدار مواد جامد محلول ۱۲/۶۸ درصد و میزان اسید آلی ۲۶۸/۱ میلی گرم بود، به دست آمد.