سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز
مصطفی چرم – دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
نعیمه عنایتی ضمیر – استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

پسماندهای گیاهی یکی از شاخصهای مهم و تاثیر گذار درحاصلخیزی خاک می باشد بازگشت این پسماندها در خاکهای مناطق خشک و نیمه خشک از ارکان مهم و اجتناب ناپذیر پایداری اکوسیستم های کشاورزی است افزایش مواد آلی به خاک ها از طریق افزودن بقایای گیاهی یک شیوه مدیریتی مهم است که می تواند قابلیت دسترسی عناصر غذایی را افزایش داده و باعث اصلاح خاک های شور شود هدف ازاین مطالعه ارزیابی تاثیر مدیریت پسماندهایگیاهی و نوع پسماند کاه و کلش گندم و یونجه برفعالیت میکروبی نیتروژن کل فسفر قابل دسترس و برخی از شاخصهای رشدی گیاه جو دریک دوره ۶۰ روزه درسطوح مختلف شوری بوده است آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی انجام گردید. تیمارهای آزمایش شامل دو سطح ماده آلی ۰،۵۰ تن درهکتار و دو نوع پسماند گیاهی کاه و کلش گندم و یونجه و سه سطح شوری ۲و۴و۸ دسی زیمنس برمتر و درسه تکرار درگلخانه انجام شد کربن نیتروژن و فسفر توده زنده میکروبی به روش تدخین با کلروفرم اندازه گیری گردید نتایج نشان داد که افزودن مقدار ۵۰ تن درهکتار بقایای یونجه مقادیر نیتروژن کل و فسفر قابل دسترسی را نسبت به بقایای گندم به مقدار قابل توجهی در خاک افزایش داد و اثر معنی دار برشاخص سطح برگ ارتفاع گیاه وزن خشک و میزان کلروفیل درسطوح مختلف شوری داشته است. همچنین افزودن بقایای گیاهی بطور معنی داری سبب افزایش فعالیت میکروبی خاک گردید.