سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه نورکی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
حسن رحمانی – اعضا هیئت علمی دانشگاه پیام نورخوزستان
هادی نورکی –

چکیده:

بهکارگیری کنترل تلفیقی علف کشهای جدید با میزان حداقل باعث عدم بهوجود آمدن مقاومت علفهای هرز به علف کش ها و همچنین باعث پایداری محیط زیست و پایداری درتولید محصولات زراعی می گردد بدین منظور ازمایشی درسال زراعی ۸۹ درمنطقه عقیلی واقع درشمال خوزستان اجرا گردید این آزمایش درقالب طرح کرت های خرده شده با پایه بلوکهای کامل تصادفی در۴تکرار انجام شد رقم مورد استفاده ذرت سینگل کراس ۷۰۴ بود ۳سطح کولتیواسیون یکباردوبارو بدون کولتیواسیون به عنوان عامل اصلی و کنترل علفهای هرز با علف کش در۴سطح فورام سولفورون نیکوسولفورن آترازین +لاسو و شاهد به عنوان عامل فرعی درنظر گرفته شد نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین تیمارها ازنظر عملکرد اقتصادی و بیولوژیکی اختلاف معنی دار وجود داشت نتایج آزمایش نشان داد که بیشترین کنترل علفهای هرز پیچک صحرایی و به تعقیب ان بالاترین عملکرد اقتصادی به میزان ۱۵/۴۷ تن درهکتار متعلق به تیمار نیکوسولفورون +یکبارکولتیواسیون و کمترین عملکرد به میزان ۱۰/۶۵ تن درهکتار مربوط به تیمار آترازین +لاسو+یکبارکولتیواسیون بوده است.