سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امید موسایی – دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
محمدمجتبی کامل منش – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
ساسان قاسمی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

در نظام های کشاورزی پایدار کاربرد کود های زیستی اهمیت ویژه ای در افزایش تولید و حفظ حاصلخیزی پایدار خاک دارند. استفاده از کودهای زیستی امروزه رو به افزایش است. به منظور بررسی تأثیر کودهای زیستی بر روی عملکرد و اجزاء عملکرد لوبیا تحت تیمارهای کودی مختلف آزمایشی در سال ۱۳۸۸ به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دو مزرعه مجزا در شیراز اجرا گردید. تیمار های مورد بررسی عبارت بودند از: شاهد، کود ازته، کود زیستی جامد و کود زیستی مایع که هر دو کود زیستی مخلوطی از باکتری آزوسپیریلوم و ازتوباکتر بودند . نتایج نشان داد که وزن کل دانه ها، وزن کل غلاف ها، وزن صد دانه، تعدادگره در ساقه اصلی تحت تاثیر تیمارهای کودی مختلف تفاوت های معنی داری نشان دادند، ولی صفت طول ساقه اختلاف معنی داری تحت تاثیر این تیمارها نشان نداد. می توان نتیجه گرفت با توجه به افزایش تعداد گره در ساقه اصلی، تاثیری بر فاصله میان گره ها نداشته است، زیرا طول ساقه اختلاف معنی داری نشان نداده است. نتایج همچنین نشان داد بیشترین میانگین وزن صددانه، وزن کل دانه ها و وزن کل غلاف ها تحت تاثیر کود زیستی جامد گزارش شد، که بیانگر تاثیر این نوع کود زیستی بر عملک رد لوبیا سفید در این آزمایش می باشد.