سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

منیره دیزجی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
آرش کتابفروش بدری –

چکیده:

فناوری اطلاعات و ارتباطات ict بی شک دردهه اخیر تحولاتگسترده ای را درتمامی عرصه های اقتصادی واجتماعی ایجاد کرده است گستره کاربرد و تاثیرات این فناوریدرزندگی امروزه به حدی است که به یکی ازمهمترین مباحث روز جهان تبدیل شده است و توجه بسیاری ازکشورهای جهان را بخود معطوف ساخته است این فناوری دارای اثار گسترده ای براقتصاد جامعه درسطح خردوکلان است دراین راستا هدف مقاله حاضر بررسی اثرفناوری اطلاعات و ارتباطات برتولیدم لی است ازاین مدل مورد بررسی با استفاده ازداده های تلفیقی برای ۲۷کشورشامل ۱۰ کشور عضو OECD و ۱۷کشور درحال توسعه طی بازه زمانی ۲۰۰۹-۲۰۰۳ براورد شده است نتایج نشان میدهد که فناوری اطلاعات و ارتباطات دارای اثرمثبت و معنی داربرتولید ملی است بطوریکه کشش تولید ملی نسبت به مخارج صرف شده روی فناوری اطلاعات و ارتباطات ۰/۱۶ بوده که نشان میدهد یک درصد افزایش درهزینه های ICT به مقدار ۰/۱۶ واحد تولیدملی را افزایش میدهد.