سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا یزدان پور – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
مجتبی جعفرزاده کنارسری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق
خسرو استکی اورگانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
مهرداد چایی چی –

چکیده:

به منظور بررسی اثرمحلول پاشی کودنانوذره آهن برمیزان پروتئین دانه و آهن برگ گیاه لوبیاچیتی آزمایشی درنیمه سال ۱۳۹۰ درمزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان همدان بصورت کرت های دوبارخرده شده درقالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار انجام پذیرفت تیمارهای مورد آزمیاش شامل لاین های KS21193,COS16 گیاه لوبیا چیتی به عنوان فاکتوراصلی و نوع کود به اشکال نانوذره آهن و سولفات آهن معمولی به عنوان فاکتورفرعی به کاررفتند غلظت کود به عنوان فاکتورفرعی درسه سطح صفرو۲/۵و۵درهزارمورد استفاده قرارگرفت محلول پاشی کودها درمراحل هشت برگی و مرحله بسته شدن غلافها انجام پذیرفت نتایج نشان داد که سطوح متفاوت کودی اثرمعنی داری برمیزان آهن برگ داشته درحالیه رقم و نوع کود اثرمعنی داری برصفت مزبور نداشتند هر دو سطح کودی ۲/۵و۵درهزار سبب افزایش معنی دارمحتوای آهن برگ نسبت به شاهد گردیدند.