سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حامد اکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
مجتبی جعفرزاده کنارسری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد نراق
خسرو استکی اورگانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
مهرداد چایی چی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان

چکیده:

به منظور بررسی اثرمحلول پاشی کودنانوذره آهن برمیزان پروتئین دانه و آهن برگ گیاه لوبیاچیتی آزمایشی درنیمه سال ۱۳۹۰ درمزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان همدان بصورت کرت های دوبارخرده شده درقالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار انجام پذیرفت تیمارهای مورد آزمایش شامل لاین های KS21193,COS16 گیاه لوبیا چیتی به عنوان فاکتوراصلی و نوع کود به اشکال نانوذره آهن و سولفات آهن معمولی به عنوان فاکتورفرعی به کاررفتند غلظت کود به عنوان فاکتورفرعی درسه سطح صفرو ۱و۱/۵درهزارمورد استفاده قرارگرفت محلول پاشی کودها درمراحل هشت برگی و مرحله بسته شدن غلافها انجام پذیرفت مقایسه میانگین صفات نشان داد که لاین COS16 دارای پروتئین بیشتری نسبت به لاین KS21193 می باشد درحالیکه دولاین ازلحاظ میزان روی برگ دارای اختلاف معنی داری نمی باشند مقایسه میانگین ها نشان داد که دو کود نانوروی و سولفات روی برصفات میزان روی برگ و پروتئین دانه اثرمعنی دار نداشتند