سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمیده شیروانی سرخسی – دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

چکیده:

به منظورارزیابی اثرغلظت های مختلف محلول پاشی نیتروژن درمراحل مختلف رشدی ذرت برعملکرد و برخی ازصفات مورفولوژیکی ذرت آزمایشی بصورت اسپلیت پلات برپایه طرح بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار درسال ۱۳۸۸ درایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تبریز به اجرا درآمد تیمارهای آزمایشی شامل سه سطح غلظت های مختلف کود اوره به عنوان فاکتور اصلی ۳و۵و۷درصد و هفت سطح محلول پاشی درمراحل مختلف رشدی ذرت به عنوان فاکتور فرعی عدم مصرف ظهورتاسل ظهور بلال اوایل دانه بندی خمیری دانه ظهور تاسل +اوایل دانه بندی ظهور بلال +خمیری+ظهورتاسل+اوایل دانه بندی بودند نتایج نشان داد که اثرسطوح مختلف غلظت های نیتروژن و مراحل محلول پاشی برارتفاع بلال روی ساقه +تعدادبرگ تابلال +طول دانه و دوره موثرپرشدن دانه و همچنین اثرمتقابل این دو فاکتور معنی دار بود نتایج حاصل از مقایسات میانگین نشان داد که بیشترین میزان ارتفاع بلال روی ساقه درمرحله تمام مراحل با غلظت ۳درصد و کمترین آن درمرحله ظهور بلال با غلظت ۷درصد بود همچنین بیشترین مقدار تعدادبرگ تامحل بلال درمرحله خمیری دانه با غلظت ۵ درصد و کمترین آن مربوط به مرحله تمام مراحل با غلظت ۷درصد بود.