سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

ایمان نادعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
فرزاد پاک نژاد – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
محسن سوقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
فرامرز الهی پناه – کارشناسی زراعت

چکیده:

به منظور بررسی اثرمحلول پاشی متانول برفلورسانس کلروفیل محتوای کلروفیل محتوای آب نسبی و وزن مخصوص برگ درچغندرقند آزمایشی بصورت بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار دراردیبهشت سال ۸۷درمزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج واقع درماهدشت کرج به اجرا درآمد فاکتور محلول پاشی متانول با ۶سطح شاهد بدون محلول پاشیو۷و۱۴و۲۱و۲۸و۳۵ درصد حجمی متانول بود که به هرکدام ازسطوح ۲ گرم درلیتر گلیسین اضافه شد محلول پاشی متانول ۳ بار طی فصل رشد گیاه و با فواصل ۱۴ روزه روی گیاه اسپری شد نتایج نشان داد بین سطوح مختلف متانول اختلاف معنی داری درمولفه فلئورسانس اولیه f0 وجود ندارد ولی درفلورسانس متغیر FV فلئورسانس حداکثر fM و عملکرد کوانتومی فتوشیمیایی (FV/FM) اختلاف معنی دار درسطح ۵درصد وجود داشت بعدازمحلول پاشی سوم متانول نیز بین سطوح مختلف متانول در محتوای کلروفیل محتوای آب نسبی و وزن مخصوص برگ اختلاف معنی داری درسطح مشاهده شد.