سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی اکبر اخلاق روشن – دانشجوی کارشناسی ارشد
حمید صادقی – استادیاران دانشگاه آزاد اسلامی جهرم
عبدالحسین ابوطالبی جهرمی –

چکیده:

برای بررسی اثرمحلول پاشی عناصر میکرو برروی سیب گلاب رقم اصفهان آزمایشی بصورت فاکتوریل برپایه بلوک کامل تصادفی با ۳ تکرار درسال ۱۳۹۰ پیاده گردید فاکتوراول نوع کود مصرفی شامل کود ایرانی گرین دراپ و کود اسپانیایی بیومیکس وفاکتور دوم شامل غلظت های مختلف کود صفر ۲۵۰و۵۰۰و۱۰۰۰ میلی گرم درلیتر بود شاخص های اندازه گیری شده شام لمواد جامد محلول اسیدیته میوه ph آب میوه و سفتی بافت میوه بود بیشترین درصد موادجامدمحلول درغلظت صفر درهردو نوع کود مشاهده شد میزان اسیدیته میوه وPH آب میوه درغلظت های مختلف درهر دونوع کود با یکدیگر تفاوت معنی داری نداشت سفتی بافت میوه درغلظت ۱۰۰۰ میلی گرم درلیتر کود بیومکس کاهش یافت.