سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نفیسه گشنیزجانی – بخش علوم باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
مرتضی خوشخوی – بخش علوم باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده:

ژربرا (Gerbera jamesonni L.) از تیره میناسانان (Asteracea) جز گلهای بریدنی برتر دنیاست که تولیدکنندگان این محصول به دنبال افزایش کیفیت و کمیت این گل می باشند و به دنبال آن پژهشگران به بررسی و مطالعه روی این گیاه و چگونگی بهبود دادن کیفیت و کمیت آن پرداخت هاند. از آنجایی که اسیدهای آمینه یکی از مواد آلی نیتروژن دار می باشند که توانند روی بعضی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاهان تأثیر گذارند، اثر محلول پاشی ترکیبی از اسید های آمینه روی خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گل ژربرا رقم ‘Kaiser’ مورد بررسی قرار گرفت. این ترکیب با غلظت های ۰ و ۰/۲۵ و ۰/۵ و ۰/۷۵ روی گیاهان به مدت یک ماه محلو لپاشی شد. تجزیه تحلیل آماری داد هها با استفاده از نرم افزار SAS انجام شد و میانگین ها در سطح ۵ درصد با یکدیگر مقایسه شدند. . نتایج نشان داد که پاشش اسیدآمینه در غلظت های ۰/۲۵ و ۰/۵ توانسته است میزان کلروفیل، پرولین و طول ساقه را بطور معنی داری افزایش دهد. در حالی که این افزایش میزان گلدهی و وزن تر و خشک گیاهان در اثر این غلظ تها معن یدار نبوده است.