سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمیه فرشباف جعفری – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
کاظم قاسمی گلعذانی –
جلیل شفق کلوانق –

چکیده:

آزمایشی در سال ۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه تبریز اجرا گردید تا اثر تنش آبی روی پوشش سبز عملکرد و اجزای عملکرد سویا رقم زان ارزیابی شود تیمارهای آبیاری ابیاری بعد از ۷۰ ، ۱۱۰ و ۱۵۰ میلی متر تبخیر از تشتک کلاس A بعد از استقرار کامل گیاه چه ها اعمال شدپوشش سبز زمین در تمامی تیمارهای آبیاری با افزایش رشد و نمو گیاه تا ۸۸ روز بعد از کاشت افزایش یافت و پس از آن به تدریج کاهش پیدا کرد در صد پوشش سبز با کاهش مقدار آب قابل دسترس به طور قابل توجهی کاهش یافت اما تعداد دانه در بوته وزنهزاردانه و در نتیجه عملکرددانه در واحد سطح بطور معن یداری تحت تاثیر تیمارهای آبیاری قرار نگرفتند. با وجود این تنش آبی شدید سبب کاهش ۳۵/۷۷ درصد از عملکرد دانه سویا شد.