سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

لاله اسحاق دواتگر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
مهرداد جعفرپور –
فریبا خلیلی –
شیما امینی –

چکیده:

تاثیر پالس کلرید کلسیم ۴درصد +ساکارز ۳ درصد و اب مقطربمدت بیست و چهارساعت به همراه تیمارهای هورمونی GA3 ، BAو۵-Sulfo salicylic acid روی پیری بازشدن گلبرگ میزان کلروفیل درگل شاخه بریده رز رقم Dolce Vita درقالب طرح کاملا تصادفی و سه تکرار بررسی شد درمقایسه دو پالس و از بین بردن اثرات متقابل کلرید کلسیم ۴درصد +ساکارز ۳ درصد دارای بیشترین تاثیر روی حفظ میزان کلروفیل و جلوگیری از پیری بودند و پالس آب مقطر بیشترین تاثیر را روی بازشدن گلبرگ داشت درمقایسه بین هورمونها BA 150و۲۵۰ قسمت درمیلیون به منظور ممانعت از پیری GA3 25 قسمت درمیلیون درحفظ میزان کلروفیل و ۵-Sulfo salicylic acid و۲۰۰ قسمت درمیلیون برمیزان بازشدن گلبرگ بهترین تاثیر تیماری را ایفا نمودند.