سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

روح الله امیری فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه نشخوارکنندگان
محمد خوروش – اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد ریاسی –
حمیدرضا رحمانی –

چکیده:

این مطالعه برای مطالعه پاسخگاوهای دوره انتقال به مکمل ویتامین -E سلنیوم و جیره های شامل چربی و بدون مکمل چربی انجام شد دراین آزمایش از۳۲ راس گاوهلشتاین چند شکم زایش استفاده گردید دراین آزمایش ازجیره های بدون مکل چربی و شامل مکمل چربی و ازمکمل ویتامین E- سلنیوم دردو سطح IU 1500 ویتامین -E 3/6 میلی گرم سلنیت سدیمدررروز درمقابل ۳۰۰۰IU ویتامین E- 7/2 میلی گرم سلنیت سدیم استفاده گردید آزمایش درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و به صورت فاکتوریل ۲ سطح ویتامین E- سلنیوم در۲ جیره با مکمل چربی و بدون مکمل چربی طراحی شد طول دوره ازمایش از ۲۸ روز قبل ازتاریخ احتمالی زایش تا ۲۸روز بعد از زایش بود مکمل ویتامین E- سلنیوم تاثیری روی ماده خشک مصرفی و وزن بدن دردوره قبل و بعد اززایش و تعادل انرژی خالص دردوره پس اززایش نداشت بامکمل ویتامین E- سلنیوم تولید یشر بصورت معنی داری P<0/05 افزایش داشت ولی اثری روی ترکیبات شیر نداشت مکمل چربی درطی دوره قبل اززایش اثری روی ماده خشک مصرفی وزن بدن و تغییرات وزن بدن نداشت.