سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرزانه مهاجرمازندرانی – کارشناسی ارشد مهندسیماشین های کشاورزی
محمدامین آسودار – دانشیار
علیرضا شافعی نیا – مربی دانشگاه کشاورزی رامین خوزستان

چکیده:

رطوبت خاک عامل اصلی محدود کننده درتولیدمحصولات دیم می باشد باتوجه به مدیرتی های نوین خاک با هدف حفاظت از منابع خاک و آب ضروری است عملکرد بیشینه محصول درروشهای کم خاک ورزی یا بی خاک ورزی با میزان سبز شدن مناسب بدست می آید خاک ورزی با تغییر درشرایط خاک مستقیما بررطوبت خاک و سرعت سبز شدن گیاه اثر میگذارد دراین تحقیق اثرماشین های خاک ورزی و کاشت برسرعت سبز شدن و عملکرد گندم دیم دراستان خوزستان بررسی شد میزان رطوبت خاک یکنواختی عمق و سرعت سبز شدن و اجزا عملکرد اندازه گیری شد تیمارهای خاک ورزی شامل خاک ورزی متداول گاو آهن برگردان دار و دیسک کم خاک ورزی دوبار دیسک چیزل و دیسک و بی خاک ورزی و ماشین های کاشت شامل خطی کار با چرخ فشاری دو و چندمحوره با سه سطح وزنی ۴و۵و۸ کیلوگرم برسانتیمتر از عرض چرخ فشاردهنده انتخاب گردید طرح ازمایش بصورت اسپلیت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار انجام گردید سیستم کم خاک ورزی دوبار دیسک با تفاوت معنی دار درسرعت و درصد سبز شدن با عملکرد ۱۹۶۲ کیلوگرم درهکتار به عنوان مناسب ترین سیستم خاک ورزی مشخص گردید.