سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اعظم خلیقی جمال آباد – کارشناس ارشد فیزیولوژی گیاهی
حسین کربلایی – مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل مغان

چکیده:

دراین بررسی اثر قارچ میکوریزای Glomus intraradices برروی برخی پارامترهای رشدی و فیزیولوژیکی از قبیل وزن تر وخشک ریشه و ساقه و پروتئین کل در گیاه گندم تحت سمیت کادمیم مورد بررسی قرارگرفته است آزمایش با استفاده از دو تیمار میکوریزایی و غیرمیکوریزایی و چهار غلظت کادمیم ۰، ۲۵۰، ۷۵۰ و ۲۵۰۰ میکرومول کادمیم انجام شد گیاهان سه بار درهفته محلول غذایی هوگلند با محتوای نصف فسفر و سه بار درهفته نیز درمحلول آزمایش حاوی کادمیم را به طور متناوب دریافت میکردند این گیاهاندریک اتاقک رشد با محدوده دمایی ۲۳ تا ۲۷ درجه سانتی گراد و دوره نوری ۱۴:۱۰ روز:شب و رطوبت نسبی ۶۰ تا ۷۰ درصد رشد کردند برگها و ریشه های گیاهان ۶۰ روزه برای بررسی برداشت شدند. قارچ میکوریزای آربوسکولار اثر معنی داری روی وزن تر و خشک ریشه واندام هوایی داشت بطوریکه حضور قارچ منجر به کاهش اثر منفی سمیت کادمیم می شد با افزایش غلظت کادمیم طول ریشه کاهش یافت ولی کاهش چندانی در طول ساقه مشاهده نشد درپاسخ به این تنش کاهش طول ریشه درگیاهان همزیست کمتر از گیاهان غیرمیکوریزایی بود.