سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا میهمی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع
عیسی نخعی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

امروزه فعالیت های ترفیعاتیبه عنوان یکی از ضرورت های کسب وکارمطرح است مطالعات متعددی اثرات مثبت این فعالیت ها را بر سودبنگاه نشان داده اند برای خرده فروشانی که ازاین فعالیت ها بهره می برندتعیین سیاست سفارشدهی موجودی و نیز قیمت فروش کالا باید با درنظر گرفتن اثرسیاست های ترفیعاتی باشددراین قماله اثرفعالیت های ترفیعاتی برقیمت گذاری و سیاست سفارش دهی کالاهای فاسدشدنی غیرآنی بررسی میشود کمبود درسیستم مجاز و بصورت پس افت پاره ای فرض شده است هدف اصل یتعیین مقادیر بهینه قیمت زمان های بهینه بازپرسازی وطول دوره به گونه ای است که سود بنگاه حداکثر شود بنابراین درابتدا شرایط وجود جوابهای بهینه ارایه می شود سپس اثبات می شود که تابع هدف تابعی مقعر نسبت به قیمت است درادامه الگوریتمی برای جستجوی جوابهای بهینه توسعه داده می شود و درنهایت مثال عددی برای اثبات کارایی مدل و الگوریتم حل می گردد.