سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حامد محمدیان – دانشجویی کارشناسی ارشد رسو ب شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدحسین محمودی قرائی – عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
تارام بایت گل – دانشجویی دکتری رسوب شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
سیدرضا موسوی حرمی – عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

بررسی دقیق اثرشناسی (ichnology) نهشت ههای سازند آیتامیر به سن آلبین-سنومانین در برش غرب روستایامیرآباد واقع در شرق حوضه کپ هداغ انجام گرفته است. سازند آیتامیر در این برش چین هشناسی دارای مجموعه گوناگونی از اثر فسیلها است که در بردارنده ۲۴ اثرجنس با ۳۴ اثرگونه است. این اثر ها که حاوی الگوی رفتاری پناهگاهی، تغذیه- ای، گریزینگ، تعادلی و فراری هستند شامل آثار به شرح زیر می باشند ؛ لایه های دربردارنده این اثر فسیلها شامل تناوب گلسنگ و سیلتستون لامینهای همراه با ماسهسنگهای متوسط تا ضخیم لایه با لامیناسیون موجی، طبقهبندی مورب پشتهای، تراف و مسطح تا کم زاویه است، که به عنوان نهشتههایدریایی کم عمق تفسیر میشوند. مجموعه اثر فسیل شناسایی شده ویژه محیطهای دریایی نسبتاً کم عمق با شرایط پرانرژی است