سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهری شرفی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه شهرکرد
ابوالفضل رنجبرفردویی – استادیار گروه زراعت دانشگاه شهرکرد

چکیده:

سال های متمادی است که تنش ناشی از عناصر فلزی که به صورت مسمومیت یا کمبود ظاهر می شود، توجه فیزیولوژیست های گیاهی و دانشمندان علوم زراعی را به خود جلب کرده است. آلودگی های محیط زیست به وسیله عناصر سنگین به صورت گسترده ای با فعالیت های انسان در ارتباط است. به دنبال افزایش فعالیت های صنعتی در برخی از مناطق احتمال راه یابی ترکیبات کبالت به منابع آب و خاک زیاد است. کبالت یکی از عناصر سنگین است که در برخی مناطق صنعتی در پساب ها دیده می شود. به منظور بررسی تأثیر کلرید کبالت بر تراکم کلروفیل b ،a و کلروفیل کل در گیاه لوبیا چیتی آزمایشی گلدانی در قالب طرح کاملاٌ تصادفی با چهار تکرار و پنج تیمار ۰ و،۷۰ ،۲۰ ، ۱۵۰ و ۲۲۰ میلی گرم کلریدکبالت برکیلوگرم خاک خشک ) در گلخانه دانشگاه شهرکرد انجام گرفت. در پایان مرحله بلوغ فیزیولوژیکی کلروفیلb ،a و کلروفیل کل در برگ های میانی هر بوته به روش لیختنتالر و ولبورن ( ۱۹۸۳ ) با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه گیری و کلروفیل کل از مجموع دو کلروفیل b و a بدست آمد. بر اساس نتایج، یک روند افزایشی (تا ۲۰ میلی گرم کلریدکبالت) و سپس یک روند کاهشی (از ۷۰ میلی گرم کلریدکبالت) در تراکم کلروفیلb و a دیده شد