سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

راضیه ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی
سیدیعقوب سیدمعصومی –
فاطمه ابراهیمی – مربی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد جیرفت

چکیده:

دراین تحقیق سه رقم توت فرنگی گلخانه ای کاماروسا سیلوا و پاروس بصورت هیدروپونیک مورد کشت قرارگرفتندو اثر سه محلول غذایی مختلف برروی آنها مورد مطالعه قرارگرفت تفاوت عمده محلولهای غذایی درنوع منبع پتاسیم تغذیه و نسبت بین KH2PO4 با K2SO4 بود بطوریکه درمحلول a1 تمام پتاسیم موجود در فرمول هوگلند از نمک KH2PO4 تامین شد و به تدریج ا زمحلول a2 تا a3 مقدار ی پتاسیم با نمک K2SO4به ترکیب محلولها اضافه شد آزمایش درگلخانه هیدروپونیک دانشگاه آازد جیرفت بصورت فاکتوریل و درقالب طرح کامل تصادفی اجرا شد نتایج بدست آمده نشان داد که افزایش غلظت پتاسیم از ۲۰۰ppm به ۳۰۰ppm بربسیاری از فاکتورهای کیفی میوه تاثیر مثبت گذاشت بطوریکه بیشترین میزان ویتامین ث TSS تعداد میوه میانگین وزن میوه و عملکرد از غلظت ۳۰۰ppm حاصل گردید مطابق با کل نتایج بدست آمده بیشترین عملکرد کل از تیمار ۳۰۰ppm پتاسیم محلول غذایی/ رقم پاروس با میانگین ۸۱۰/۷۳ گرم در بوته حاصل شد.