سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمید طهماسب پور –
بهناز سلیمانی –
وحیدرضا صفاری –

چکیده:

باتوجه به اینکه گیاهان آپارتمانی مورد توجه عموم مردم است و اینکه تسریع فرایند ریشه زایی درقلمه های نیمه خشبی فیکوس با استفاده از هورمونهای ریشه زایی از۴هفته به دو هفته سبب صرفه جویی درهزینه های گلخانه و افزایش فروش داخلی صادرات و افزایش کیفیت م یشود لذا این پژوهش به منظورتسریع ریشه زایی درسالهای ۸۹-۹۰ انجام گرفت این تحقیق درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهارتکرار و ۳۰قلمهدرهرتیمار استفاده گردید تیمارها درپی این تحقیق عبارت است از ایندول بوتریک اسید با غلظت های ۱۰۰۰و۲۰۰۰و۳۰۰۰ و۴۰۰۰ پی پی ام و آب مقطر به عنوان شاهد روی قلمه های هیمه خشبی فیکوس بنجامین و فیکوس آمستل درمورد بررسی و مقایسه قرارگرفتند نتایج این تحقیق نشان میدهد که میانگین طول بلندترین ریشه درغلظت ۳۰۰ IBA پی پی ام هورمون ایندول بوتریک بدست آمده است میانگین تعدادقلمه های ریشه دار شده درغلظت ۳۰۰۰ پی پی ام ایندول بوتریک اسید مشاهده گردید. میانگین وزن تر و خشک ریشه درغلظت ۴۰۰۰PPM هورمون IBA بدست آمد.