سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای مطالعات کاربردی در شیلات و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نسرین چوبکار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
عباسعلی ساری – عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
حسن اختیارزاده – دانشگاه تهران
سپیده عباس زاده – دانشگاه تهران

چکیده:

شورکردن ماهی جز روشهای نگهداری ماهی می باشد که عمر نگهداری حصول را افزایش میدهد و امروزه نیز دربرخی کشورها ازا ین محصولات استفاده می گردد از آنجا که ماهی شور و دودی نیمه پخته و یا خام مصرف می شوند پس مصرف آنها میتوانند سبب بروز بیماری گردد به منظور کاهش فساد و افزایش طول عمر نگهداری و دسترسی به بازارهای جدید از این روشها بهره میگیرند البته برروی مواد غذایی کار کمی انجام شده است از آنجا که نمک بالا از نظر سازمان بهداشت جهانی مضر است و موجب بروز بیماری قلبی و عروقی می گردد سعی براین استکه درمحصولات مختلف از نمک کمتری استفاده نمایند از آنجا که استفاده از نمک کمتر سبب رشد باکتریها می گردد پس تاثیر غلظت های مختلف نمک درشوری سبک ۴و۸و۱۲ درصد محلول اب نمک بررشد باکتریهای موجود درماهیان شور شده کپورنقره ای استافیلوکوکوس اورئوس و لیستریا مونوسایتوژنز دردمای ۱۰ درجه سانتیگراد شرایط نامناسب یخچالی درروزهای ۹ ۱۲ ۳ ۶ ۲ ۱ ۰ و۱۵ و ۱۸و۲۱ مورد بررسی قرارگرفت یافته های حاصله از تجزیه و تحلیل آماری داده ها نشان میدهد که غلظت های مختلف نمک برلگاریتم تعداد باکتری هم لیستریا مونوسایتوژنز و هم استافیلوکوکوس اورئوس از نظر آماری معنی دار می باشد P<0.05