سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهروز حبیبی کوتنایی – کارشناس ارشد باغبانی

چکیده:

خرزهره (Nerium oleander L.) ازتیره Apocynaceae گیاهی است زینتی که بصورت بوته ای و چندساله می روید دراین بررسی صفات درصد ریشه زایی طول بزرگترین ریشه میانگین طول ریشه وزن خشک ریشه وطول رشد جدید اندام هوایی برای هر۱۰ نمونه ای که بطور تصادفی انتخاب شد اندازه گیری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت این تحقیق درسال ۱۳۸۶ درگلخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان بصورت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار انجام شد دراین آزمایش فاکتور هورمون در۲سطح شامل نفتالین استیک اسید و ایندول بوتیریک اسید و فاکتور غلظت در۴ سطح شامل صفر شاهد و۲۰۰۰و۳۰۰۰و۴۰۰۰میلی گرم درلیتر مطالعه شد نتایج نشان میدهد که کاربرد ایندول بوتیریک اسید درغلظت های ۳۰۰و۴۰۰۰ یملی گرم درلیتر و نفتالین استیک اسید درلغظت های ۲۰۰۰و۳۰۰۰ میلی گرم درلیتر برروی درصد ریشه زایی طول بزرگترین ریشه میانگین طول ریشه وزن خشک ریشه و طول رشد جدید اندام هوایی اثرمعنیدار داشته و ایندول بوتیریک اسید دارای گستره وسیعتر و اثربهتری درریشه زایی قلمه های نیمه خشبی خرزهره نسبت به نفتالین استیک اسید بوده است و نفتالین استیک اسید درغلظت ۴۰۰۰ میلی گرم درلیتر درتمامی اندازه گیری ها اثرمنفی نشان داده است.