سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مسعود ملکی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان دارویی
مهرداد مدرسی – دانشیار دانشگاه آزادخوراسگان
بهنام بهروزنام – دانشیاردانشگاه آزادجهرم
مهرداد جعفرپور – استادیار دانشگاه آزادخوراسگان

چکیده:

به منظور بررسی اثرکودهای کامل NPK با نسبت های کودی ازت ۱۲فسفر۱۲و پتاسیم ۳۶ و همچنین نسبت کودی ازت ۱۸فسفر۱۸وپتاسیم۱۸ بررشد اسطوخدوس آزمایش درمحیط گلخانه و فضای آزاد روی این گیاه انجام گردید گیاهان به صورت قلمه های ده سانتیمتری به گلدانهایی که ح اوی یک سوم خاک برگ یک سوم ماسه و یک سوم شن بودند منتقل شده و درگلخانه با میانگین دمایی ۲۵درجه سانتیگراد و درشب ۲۰درجه سانتیگراد و تعدادی نمونه درفضای ازاد موردبررسی قرارگرفتند تیمارها شامل کودهای کامل NPK با نسبت های کودی معین و با غلظت یک و نیم درهزار و یک درهزار و همچنین شاهد بدون کود مقایسه شدند نتایج نشان داد که گیاه اسطوخدوس Lavandulaofficinalis بیشترین طول ریشه و ساقه را درتیمار سطح کودی ۱/۵ درهزار به همراه دور آبیاری ۶ روزهدرهر دو محیط گلخانه و فضای ازاد نشان داد درکاهش شاخص رشد با هردورآبیاری درگیاهان شاهد مشاهده شد.