سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حامد خراسانی – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند
مسلم باشتنی – عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند
علیرضا فروغی – عضو هیئت علمی مرکز آموزش عالی شهید هاشمی نژاد مشهد
همایون فرهنگ فر – عضوهیات علمی دانشگاه بیرجند

چکیده:

به منظور تعیین اثر عمل آوری حرارتی(تف دادن۱ و اکسترودکردن۲) بر روند تجزیه پذیری ماده خشک و پروتئین خام دانه سویا آزمایشی با روش کسیه نایلونی انجام شد. در طی فرآیند اکسترود کردن، دانه سویا به مدت ۳۰-۲۰ ثانیه دردمای ۱۵۰-۱۶۰ درجه سانتی گراد عمل آوری شد. در فرآیند تف دادن، دانه سویا به مدت ۱۵ دقیقه در دمای ۱۵۰-۱۶۰ درجه سانتی گراد حرارت داده شد و به مدت ۴۵ دقیقه داخل مخزن نگهدارنده جهت ذخیره سازی حرارتی باقی ماند. مقدار ۵ گرم نمونه (دانه سویا خام ، تف داده شده واکستروده شده) با اندازه ذرات ۲ میلی متر به مدت ۰، ۲، ۴، ۸، ۱۶، ۲۴ و ۴۸ ساعت در کیسه های پلی استری با ابعاد ۱۰ * ۱۵ سانتی متر و با قطر منافذ ۴۵ میکرومتر در شکمبه ۲ راس گاو براون سوئیس دارای فیستولا انکوباسیون شد. بین بخش سریع تجزیه (a) و بخش کند تجزیه (b) ماده خشک و پروتئین خام دانه های سویای تف داده و اکسترود شده با دانه سویا خام تفاوت معنی داری وجود داشت (۰۵/۰> P)، بطوری که تف دادن و اکسترود کردن سبب کاهش در بخش سریع تجزیه و افزایش در بخش کند تجزیه دانه سویای خام شد. ثابت نرخ تجزیه (c) ماده خشک و پروتئین خام در دانه های تف داده و اکسترود شده کاهش یافت. همچنین تف دادن و اکسترود کردن سبب کاهش تجزیه پذیری موثر ماده خشک و پروتئین خام دانه سویا خام شد. نتایج نشان داد میزان تجزیه پذیری شکمبه ای پروتئین خام و ماده خشک دانه سویا را می توان توسط فرآیندهای حرارتی مانند تف دادن و اکسترود کردن کاهش داد